Balans Stichting Leiden Oogst 2016

      2016  
  Balans    Debet  Credit  
  Activa        
     
  Vaste activa    
Installaties (010)  € 2.605,37
Opstallen (020)  € 2.287,76
Werktuigen (030)  € 983,75
  Totaal Vaste activa    € 5.876,88  
  Vlottende activa    
Kas (100)  € 5,00
Bank Triodos (110)  € 13.976,81
Debiteuren (130)  € 240,00
  Totaal Vlottende activa    € 14.221,81  
     
  Totaal Activa    € 20.098,69    
  Passiva        
  Eigen vermogen    
Algemene reserve (040)  € 10.937,51
Onderhoudsvoorziening (060)  € 1.481,78
Vervangingvoorziening (061)  € 1.490,15
  Totaal Eigen vermogen    € 12.419,29  
  Kort vreemd vermogen    
Crediteuren (140)  € 179,40
Vooruitontvangen donaties (191)  € 7.500,00
  Totaal Kort vreemd vermogen    € 7.679,40  
     
  Totaal Passiva      € 20.098,69  
  Totaal    € 20.098,69  € 20.098,69  

 

Toelichting Balans

 

Vaste activa

Nieuwe sproei-installatie.

 

Vlottende activa

Nog niet bestede gelden van donaties en nog niet volledig betaalde bijdragen van donateurs.

 

Eigen vermogen

Jaarlijks wordt 10% van de nieuwwaarde van de vaste activa in een onderhoudsvoorziening ondergebracht. Daarnaast wordt jaarlijks 20% van de nieuwwaarde van de vaste activa in een vervangingsreserve ondergebracht. Het overige eigen vermogen is ondergebracht in een algemene reserve.

 

Kort vreemd vermogen

In december is al een deel van de oogstdeelnames voor 2017 ontvangen.

Winst- en verliesrekening Stichting Leiden Oogst 2016

  2016  
  Winst- en verliesrekening    Debet  Credit  
           
  Opbrengsten        
     
  Donaties, giften en subsidies    
Donaties (840)  € 25.380,00
  Totaal Donaties, giften en subsidies    € 25.380,00  
     
Totaal Opbrengsten  € 25.380,00
Kosten
  Grond- en hulpstoffen    
Kosten zaai- en plantgoed (400)  € 1.568,44
Kosten teeltmateriaal (401)  € 617,82
Kosten handgereedschap (402)  € 447,08
Kosten grondbewerking (404)  € –
  Totaal Grond- en hulpstoffen    € 2.633,34  
     
  Personeel    
Inhuurkosten (410)  € 19.254,37
  Totaal Personeel    € 19.254,37  
  Afschrijvingen & reserveringen    
Afschrijvingskosten (430)  € 1.207,97
Onderhoudsreservering (442)  € 736,70
  Totaal Afschrijvingen    € 1.944,67  
  Overige bedrijfskosten    
Kosten klein onderhoud (442)  € 46,00
Evenementskosten (450)  € 304,51
Promotiekosten (455)  € 697,38
Vergaderkosten (490)  € 81,70
Administratiekosten (491)  € –
Bankkosten (492)  € 172,66
Overige kosten (498)  € 38,62
  Totaal Overige bedrijfskosten    € 1.340,87  
Totaal Kosten  € 25.173,25
 
Saldo  € 206,75
  Totaal    € 25.380,00  € 25.380,00  

 

Toelichting Winst- en verliesrekening

Donatie, giften en subsidies

Vrijwel alle donaties betreffen oogstdeelnames. Een klein deel zijn bloemplukabonnementen.

 

Personeel

Kosten tuinder.

Grond- en hulpstoffen

Met name uitgaven aan zaai- en plantgoed, teeltmaterialen (netten, stokken), klein handgereedschap.

 

Afschrijvingen & reserveringen

Naast een boeking naar de egalisatierekening voor onderhoud, zijn dit afschrijvingskosten (20% van nieuwwaarde vaste activa)

 

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten ook dit jaar weer vooral uit evenementskosten en promotiekosten.